แสงเดือน

นวล
แสงนวลผ่องงามตา
แสงจันทรา
ส่องเรืองฟากฟ้าไกล
งาม
แสงงามผ่องอำไพ
ย้อมดวงใจ
ให้คงคลั่งไคล้เดือน
ชมแล้วชมเล่า
เฝ้าชะแง้แลดู
เพลินพิศเพลินอยู่
ไม้รู้ลืมเลือน
เดือน
แสดงเดือนผ่องวันเพ็ญ
แสงจันทร์เพ็ญ
เด่นงามใดจะเหมือน
โฉมงามเทียบ
เปรียบเดือนแสงงาม